Celní předpisy ČR

Zákon č. 186/2004 Sb., o Celní správě České republiky

  • Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel (správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností), celní ředitelství (správní úřad pro oblast celnictví s územní působností stanovenou přílohou tohoto zákona) a celní úřady (správní úřad pro oblast celnictví s územní působností stanovenou rovněž přílohou tohoto zákona)
  • Generální ředitelství cel řídí celní ředitelství
  • Celní ředitelství řídí celní úřady ve svém obvodu
  • Celnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí plnění úkolů celními orgány podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, včetně plnění úkolů při správě daní a poplatků podle zvláštních právních předpisů a při správě cel
  • Generální ředitelství cel je účetní jednotkou, má vlastní IČO
  • Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem
  • Celní správa České republiky je podřízena Ministerstvu financí
  • Dosavadní celní úřady (91) se ruší
  • Zřizují se nové celní úřady (54)
  • Celní orgány získaly nové kompetence

Zákon č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  • Tento zákon upravuje některé právní vztahy v oblasti celnictví, které nejsou upraveny bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství (bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství jsou pro všechny členy EU stejné - např. Celní zákoník Společenství, Celní sazebník Společenství apod.)

Zákon 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

  • Ministerstvo financí vycházelo při přípravě zákona z pojetí celní správy obvyklého v zemích Evropských společenství, tj. kdy celní orgány zabezpečují "tradiční" úkoly spojené s dovozem a vývozem zboží, ke kterým nepochybně patří zajišťování příjmů výběrem cel, daní a jiných poplatků, jakož i další činnosti vycházející z mezinárodních prvků jako je zahraniční obchod, mezinárodní spolupráce při ochraně veřejné bezpečnosti, ochraně zdraví obyvatelstva před nebezpečnými látkami, ochraně životního prostředí, ohrožené fauny a flóry či kulturního dědictví

Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží

Vyhláška č. 200/2004 Sb., vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními státy Evropských společenství

  • tato vyhláška obsahuje, mimo jiné, INTRASTAT