Celní předpisy EU

Zapojení ČR do systému unijní jednotné obchodní politiky si vyžádalo řadu zásahů do praxe také v oblasti celního řízení. Mezi nejdůležitější změny patří:

  • přistoupení k mezinárodním dohodám uzavřeným EU a ukončení platnosti dohod ČR s EU a všech mezinárodních dohod se třetími státy, které nejsou slučitelné se členstvím v EU (např. dohody o preferenčním obchodu a pravidlech původu)
  • nahrazení českého celního zákona celním zákonem společenství (včetně prováděcích předpisů)
  • nahrazení českého celního sazebníku celním sazebníkem společenství tzv. TARIC


Základními celními předpisy společné celní legislativy EU jsou: 

  • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství 
    
  • Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství 
    
  • Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla 
    
  • Předpisy, kterými se provádí některá ustanovení Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla:
   • Nařízení komise (EHS) č. 2288/83, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
   • Nařízení komise (EHS) č. 2289/83, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
   • Nařízení komise (ES) č. 2290/83, kterým se provádějí články 50 až 59 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
   • Nařízení komise (EHS) č. 3915/88, kterým se provádí článek 63c nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o společném systému osvobození od dovozního cla
  • Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
  • Celní sazebník pro rok 2004:
   • Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
  • … a spousta dalších předpisů upravujících dovoz, vývoz a tranzit zboží