Poradenské služby v oblasti celních předpisů

V oblasti celního poradenství naše společnost poskytuje klientům zejména následující služby:

 • poradenství a konzultace v otázkách dovozu , vývozu a tranzitu zboží
 • příprava a zpracování žádostí ve správním řízení, např.
  • žádostí o povolení všech možností zjednodušení formalit v souvislosti s propouštěním zboží do navrženého režimu, nebo s ukončováním režimu, do kterého bylo zboží propuštěno, které platné celní předpisy upravují, tj. např. zjednodušený postup při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzit (schválený příjemce), zjednodušený postup při propouštění zboží do režimu tranzit (schválený odesílatel), zjednodušený postup při propuštění zboží do režimu vývoz, zjednodušený postup při propuštění zboží do režimu volného oběhu apod.
  • žádostí o ulehčení platby cla (odklad platby cla , posečkání platby cla , úhrada celního dluhu ve splátkách)
 • příprava a zpracování opravných prostředků do rozhodnutí orgánů celní správy
 • zastupování ve správním řízení před celním úřadem (při řízení o žádostech , při řízení o porušení celních předpisů, při řízení ve věcech opravných prostředků apod.)
 • odborné poradenství při zařazování zboží do celního sazebníku EU (TARIC) a zjišťování případných vazeb celních sazeb na existující obchodně-politická opatření (preferenční zacházení dle jednotných pravidel EU, systém celních kvót, systém licencí, systém stanovených dovozních cen, systém omezení a zákazů dovozu nebo vývozu apod.)
 • zpracovávání komplexních návrhů na ekonomické a efektivní využití celních předpisů (celní režimy, zjednodušené postupy, formy zajištění celního dluhu apod.) v návaznosti na konkrétní obchodní a nebo výrobní operace klienta
 • provádění tzv. celního auditu - posouzení stávajícího využití celních předpisů z hlediska správnosti, efektivity a ekonomické náročnosti v návaznosti na konkrétní obchodní nebo výrobní operace klienta a návrh k případné nápravě, zefektivnění nebo urychlení operací spojených s celním řízením a nebo snížení ekonomické náročnosti
 • sledování změn v oblasti národních celních předpisů a celních předpisů EU a následné seznamování klienta s důležitými informacemi o těchto změnách
 • provádění školení zaměstnanců klienta v oblasti celních a souvisejících předpisů
 • další poradenské služby dle konkrétních požadavků klienta