Poradenské služby v oblasti předpisů o SPD

Poradenství v oblasti předpisů o SPD

 1. V oblasti poradenství ve věci aplikace předpisů o spotřebních daních naše společnost poskytuje klientům zejména následující služby:

  • správné aplikace předpisů o spotřebních daních
  • přípravy a zpracování žádostí o vydání povolení daňového skladu
  • přípravy a zpracování žádostí o vydání zvláštního povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
  • registrace ke spotřební dani
  • výběru formy zajištění daňového dluhu
 2. Zastupování klienta před celními orgány:

  • zastupování při správním řízení ve věci vydání povolení daňového skladu, při správním řízení ve věci vydání zvláštního povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně a při dalších řízeních týkajících se aplikace předpisů o spotřebních daních
  • vystavování a průvodních dokladů pro přepravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
  • zastupování při provádění administrativních úkonů prováděných před celními orgány v souvislosti s ukončováním dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, s převzetím vybraných výrobků do daňového skladu, s vydáváním vybraných výrobků z daňového skladu, se zahajováním dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, apod.
 3. Vedení evidencí:

  • evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků, tj. evidence vyrobených nebo zpracovaných vybraných výrobků, výrobků převzatých do podniku, výrobků vydaných z podniku a výrobků použitých pro vlastní potřebu
  • evidence ve skladu vybraných výrobků, tj. evidence výrobků převzatých do skladu, výrobků zpracovaných nebo použitých pro vlastní spotřebu a výrobků vydaných ze skladu vybraných výrobků.
 4. Ručení za daňový dluh

  • naše společnost se chystá vystupovat jako ručitel schválený celními orgány pro účely zajišťování daňového dluhu pro daňové sklady nebo pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození.